Skozi projektne aktivnosti se strokovni delavci večkrat srečamo z vprašanji, dilemami in situacijami, ki terjajo globlji razmislek. Včasih naletimo na akutno problematiko mladih s posebnimi potrebami, ki do sedaj še ni bila ustrezno naslovljena. Spet drugič zaznamo določene sistemske pomanjkljivosti, ki mladostnikom in njihovim družinam predstavljajo veliko, če ne nepremostljivo oviro na poti v odraslost in samostojnost. Včasih nas močneje pritegne določena strokovna dilema. Zaznamo tudi priložnosti za večjo socialno vključevanje mladih in oseb s posebnimi potrebami nasploh, ki pa jih zaradi ujetosti v določen način razmišljanja in dojemanja družba v splošnem ne izkoristi.

Odločili smo se, da bomo svoja razmišljanja strnili v serijo strokovnih prispevkov z raznoliko tematiko, s skupnim imenovalcem čim višje stopnje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami. Vsak od avtorjev bo obravnavano temo osvetlil z vidika svoje stroke oz. poklicnega področja, vse z namenom doseganja čim bolj celostnega vpogleda v problematiko in ozaveščanja širše družbe o pomenu in potrebah populacije mladih, ki jim je projekt namenjen.

Strokovni prispevki: